12-01-2022

PROGRAM "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III - 2021"

Program "Wyrównywanie różnic między regionami III - 2021"

Stowarzyszenie "Ostoja" otrzymało wsparcie finansowe ze środków PFRON w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III - 2021" Celem strategicznym programu było wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


Wymiana i zakup nowego sprzętu oraz wyposażenia pracowni i pomieszczeń biurowych wpłynie na poprawę warunków pracy , usprawni i zmodernizuje funkcjonowanie warsztatu a co za tym idzie podniesie efektywność działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej podopiecznych warsztatu. Nowe sprzęty zagwarantują wdrożenie nowych technik pracy, terapii a potencjał zawodowy i aspiracje uczestników wzrosną co z kolei pozytywnie wpłynie na proces ich socjalizacji.

Dziękujemy za wsparcie finansowe PFRON w ramach "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIĆ MIĘDZY REGIONAMI III 2021" . Zakupione sprzęty i urządzenia zgodnie ze swoim przeznaczeniem z powodzeniem i widocznymi efektami wspomagają prace Naszych Podopiecznych.