JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM WTZ BRZESKO?

Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku mogą być osoby pełnoletnie, o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej, wydanym przez właściwy organ orzekający, tj. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku, ul. Wyszyńskiego 6. Innymi wymaganymi dokumentami są aktualna opinia psychologiczna, posiadana dokumentacja o stanie zdrowia oraz świadectwo ukończenia szkoły.

Kandydaci kwalifikowani są wstępnie na okres próbny od 6 do 12 miesięcy, w celu dokładnego określenia ich możliwości, umiejętności i perspektyw rehabilitacji.

Chęć uczestnictwa w WTZ należy zgłosić kierownikowi ośrodka, celem umieszczenia kandydata/kandydatki na liście osób oczekujących - telefonicznie: 14/66 46 40 lub bezpośrednio w WTZ, ul. Przemysłowa 18, 32-800 Brzesko. Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem WTZ.