30-10-2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zawiadamiamy ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Zakup autobusu (20+1 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja" w Brzesku" została wybrana najkorzystniejsza oferta.